Munajat


Munajat ; Kab Gunah o Say Kinara Main Karoo Ga Yarab Kab Gunah o Say Kinara Main Karoo Ga Yarab by Muballigh Dawateislami